Neuropathie, ataxie und retinitis pigmentosa (narp)